Chỉ có học thực, mới có năng lực thực, chỉ có năng lực, mới có thể làm thực, chỉ có làm thực mới có thể
tạo ra giá trị thực, chỉ có giá trị thực mới có thể sống thực. Tất cả bắt đầu từ thực học (PACE, 2001)

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT “ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC”

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ”

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP”

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “NHÂN SỰ - NHÂN LỰC”

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI