HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom

Phân tích đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp

Đòn bẩy tài chính khi được doanh nghiệp sử dụng đúng đắn và hiệu quả sẽ làm thúc đẩy gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên có cũng là con dao hai lưỡi cho tác dụng ngược lại khi áp dụng không đúng cách. Cùng phân tích đòn bẩy tài chính được sử dụng trong doanh nghiệp

Phân tích đòn bẩy tài chính được sử dụng trong doanh nghiệp
Một trong những phương pháp đòn bẩy được các doanh nghiệp sử dụng là đòn bẩy kinh doanh và đòn bẩy tài chính. Tìm hiểu sâu hơn về các loại đòn bẩy này

Đòn bẩy kinh doanh
Đòn bẩy kinh tế là sự kết hợp giữa chi phí cố định (CPCĐ)  và chi phí biến đổi (CPBĐ) trong việc điều hành trong một doanh nghiệp.
Trường hợp đòn bẩy kinh doanh sẽ rất lớn khi trong các doanh nghiệp có tỷ trọng CPCĐ cao hơn so với CPBĐ, ngược lại đòn bẩy kinh doanh sẽ thấp khi tỷ trọng CPCĐ nhỏ hơn CPBĐ.
Khi đòn bẩy kinh doanh cao, thì chỉ cần một sự thay đổi rất nhỏ về sản lượng tiêu thụ cũng làm lợi nhuận có sự thay đổi lớn. Khi doanh thu biến động thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ rất nhạy cảm với thị trường
Đòn bẩy kinh doanh phản ánh tỷ lệ thay đổi về lợi nhuận trước thuế và lãi vay do có sự thay đổi về sản lượng tiêu thụ, phản ánh mức độ rủi ro trong kinh doanh của doanh nghiệp
Độ lớn của đòn bẩy kinh doanh tồn tại trong doanh nghiệp được tính theo công thức:

Độ lớn đoàn bẩy kinh doanh  = Tỷ lệ thay đổi lợi nhuận trước thuế và lãi vay / Tỷ lệ thay đổi sản lượng tiêu thụ

Trong đó 

Tỷ lệ thay đổi lợi nhuận trước thuế và lãi vay = Chênh lệch giữa lợi nhuận trước thuế và lãi vay kỳ phân tích so với kỳ gốc / Lợi nhuận trước thuế và lãi vay kỳ gốc

Tỷ lệ thay đổi sản lượng tiêu thụ = Chênh lệch giữa sản lượng tiêu thụ kỳ phân tích so với kỳ gốc / Sản lượng tiêu thụ kỳ gốc Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Đòn bẩy kinh doanh là được các nhà quản lý sử dụng như một công cụ làm gia tăng lợi nhuận. Trong các doanh nghiệp cần phải trang bị những tài sản cố định hiện đại, có định phí rất cao, biến phí rất nhỏ thì sản lượng hòa vốn rất lớn.

Tuy nhiên, khi đã vượt quá điểm hòa vốn, thì tác dụng đòn bẩy kinh doanh sẽ rất lớn, chỉ cần có một sự thay đổi rất nhỏ của sản lượng cũng đã làm lợi nhuận của doanh nghiệp gia tăng rất lớn.

Từ đó, ta có công thức đo lường sự tác động của đòn bẩy kinh doanh với sự gia tăng lợi nhuận như sau:

Để đo lường sự tác động của đòn bẩy kinh doanh đối với sự gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp ta có công thức

Tỷ lệ gia tăng lợi nhuận trước thuế và lãi vay = Độ lớn của đòn bẩy kinh doanh x Tỷ lệ thay đổi về sản lượng tiêu thụ

Đòn bẩy kinh doanh là một công cụ dự kiến lợi nhuận cho các nhà quản lý doanh nghiệp, nếu doanh thu của doanh nghiệp tăng lên và đã vượt qua được điểm hòa vốn thì chỉ cần tăng doanh thu một lượng rất nhỏ đã có thể tăng lợi nhuận thêm một tỷ lệ lớn học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu

Người phân tích cần chú ý rằng: Đòn bẩy kinh doanh như “con dao hai lưỡi”, như chúng ta đã biết đòn bẩy kinh doanh phụ thuộc vào định phí, nhưng chỉ ở thời điểm hòa vốn mới có ảnh hưởng làm gia tăng lợi nhuận còn khi chưa vượt qua điểm hòa vốn thì ở cùng một mức độ về sản lượng thì doanh nghiệp nào có định phí càng lớn thì càng lỗ cao

Đòn bẩy tài chính
Đòn bẩy tài chính cách mà doanh nghiệp sử dụng sự kết hợp giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trong việc điều hành chính sách tài chính của doanh nghiệp.
Đòn bẩy tài chính sẽ rất lớn khi sử dụng trong các doanh nghiệp có tỷ trọng nợ phải trả cao hơn tỷ trọng của vốn chủ sở hữu. Ngược lại, đòn bẩy tài chính sẽ thấp hơn khi các doanh nghiệp có tỷ trọng nợ phải trả nhỏ hơn tỷ trọng của vốn chủ sở hữu.
Đòn bẩy tài chính vừa là một công cụ làm thúc đẩy lợi nhuận sau thuế trên đơn vị đồng vốn chủ sở hữu, còn vừa là công cụ kìm hãm sự gia tăng đó.
Sự thành công hay thất bại khi sử dụng đòn bẩy tài chính còn tùy thuộc vào sự khôn ngoan khi lựa chọn cơ cấu tài chính. đọc báo cáo tài chính
Khả năng gia tăng lợi nhuận cao là điều mong ước của các chủ sở hữu, trong đó đòn bẩy tài chính là một công cụ được các nhà quản lý ưa dùng.
Vì lãi vay phải trả có giá trị không đổi trong khi sản lượng có thể thay đổi, do đó đòn bẩy tài chính sẽ rất lớn trong các doanh nghiệp có tỷ số nợ cao, và ngược lại đòn bẩy tài chính sẽ rất nhỏ trong các doanh nghiệp có tỷ số nợ thấp. 

Những doanh nghiệp không ở tình trạng mắc nợ (tỷ số bằng không) thì sẽ không có đòn bẩy tài chính. Vì đòn bẩy tài chính đặt trọng tâm vào tỷ số nợ.

Ở trường hợp đòn bẩy tài chính cao, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ của lợi nhuận trước thuế và lãi vay cũng có thể làm thay đổi lớn tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu

Về bản chất, đòn bẩy tài chính phản ánh sự thay đổi của tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ trước sự thay đổi của lợi nhuận trước thuế và lãi vay. Do đó tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu có tính chất rất nhạy cảm với lợi nhuận trước thuế và lãi vay. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Như vậy, độ lớn của đòn bẩy tài chính được xem như là tỷ lệ thay đổi của tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu phát sinh do sự thay đổi của lợi nhuận trước thuế và lãi vay

Độ lớn đòn bẩy tài chính (DFL) = Tỷ lệ thay đổi về tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu / Tỷ lệ thay đổi lợi nhuận trước thuế và lãi vay

Trong đó

Tỷ lệ thay đổi về tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu = Chênh lệch giữa tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu kỳ phân tích so với kỳ gốc / Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu kỳ gốc

Tỷ lệ thay đổi lợi nhuận trước thuế và lãi vay = Chênh lệch giữa lợi nhuận trước thuế và lãi vay kỳ phân tích so với kỳ gốc / Lợi nhuận trước thuế và lãi vay kỳ gốc

Cũng như việc doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy kinh doanh, việc sử dụng đòn bẩy tài chính cũng như sử dụng “con dao hai lưỡi”. 

Nếu tổng tài sản không có khả năng sinh ra một tỉ lệ lợi nhuận đủ lớn để bù đắp các chi phí tiền lãi vay phải trả thì tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bị giảm sút.

Vì phần lợi nhuận do vốn chủ sở hữu làm ra được dùng để bù đắp sự thiếu hụt của lãi vay phải trả. Vì thế, thu nhập của một đơn vị vốn chủ sở hữu sẽ còn lại rất ít so với tiền đáng lẽ chúng được hưởng.

Đòn bẩy tài chính được các nhà quản lý sử dụng để gia tăng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu.

Để xác định sự tác động của đòn bẩy tài chính đến tỷ suất suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ta sử dụng công thức như sau:

Tỷ lệ thay đổi về tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu = Độ lớn đòn bẩy tài chính (DFL) / Tỷ lệ thay đổi lợi nhuận trước thuế và lãi vay

Một quyết định Khái niệm đòn bẩy tài chính cung cấp cho các nhà phân tích một công cụ quan trọng để dự kiến tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu. Cần lưu ý là khi lợi nhuận trước thuế và lãi vay không đủ lớn để trang trải lãi vay thì tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bị giảm sút. Nhưng khi lợi nhuận trước thuế và lãi vay đủ lớn thì chỉ cần sự gia tăng nhỏ về lợi nhuận trước thuế và lãi vay đã có sự gia tăng lớn về tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu.

Đòn bẩy tài chính là một công cụ quan trọng để dự kiến được tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu cung cấp cho các nhà phân tích

Cần lưu ý khi lợi nhuận trước thuế và lãi vay chưa đủ lớn để có thể trang trải lãi vay thì có thể dẫn tới tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bị giảm đi nhưng ngược lại khi đủ lớn sẽ làm gia tăng lớn về tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu chỉ cần có sự gia tăng nhỏ về lợi nhuận trước thuế và lãi vay

Đòn bẩy tổng hợp
Qua phân tích đòn bẩy kinh doanh và đòn bẩy tài chính ở trên ta thấy rằng khi ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh tới lợi nhuận doanh nghiệp chấm dứt thì đòn bẩy tài chính sẽ thay thế để khuếch đại vốn chủ sở hữu khi doanh thu thay đổi vì thế mà các doanh nghiệp có thể kết hợp đòn bẩy kinh doanh với đòn bẩy tài chính để thành đòn bẩy tổng hợp với công thức học kế toán thực tế ở đâu tốt

Độ lớn của đòn bẩy tổng hợp (DTL) = Độ lớn của đòn bẩy kinh doanh x Độ lớn của đòn bẩy tài chính

Một quyết định của doanh nghiệp đầu tư vào tài sản cố định và tài trợ cho việc đầu tư đó bằng vốn vay (trái phiếu, vay ngân hàng…) sẽ cho phép xác định một cách chính xác sự biến động của doanh thu ảnh hưởng như thế nào tới lợi nhuận của chủ sở hữu.

Bài viết liên quan
Chủ tịch PAILEMA  dự hội thảo về giáo dục việt Nam 2021 do Quốc hội tổ chức

Chủ tịch PAILEMA dự hội thảo về giáo dục việt Nam 2021 do Quốc hội tổ chức

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA PAILEMA NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA PAILEMA NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11

TIẾT LỘ 56 NGUYÊN TẮC CỦA MỘT DOANH NHÂN “BÁCH CHIẾN BÁCH THẮNG” DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

TIẾT LỘ 56 NGUYÊN TẮC CỦA MỘT DOANH NHÂN “BÁCH CHIẾN BÁCH THẮNG” DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

TẢNG ĐÁ

TẢNG ĐÁ

Đăng ký nhận tư vấn